Etiska aspekter på hållbar utveckling - Umeå universitet

3721

En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier Svensk

då vi vet från andra studier att etiska aspekter i undervisning och klassrumsarbete förefaller minska med  ELLER: vad gör livet (mer eller mindre) värt att leva (för den som lever det)?. • Svaret ska säga VAD SOM ÄR VIKTIGT FÖR SIN. EGEN SKULL I VÅRA LIV. Page 8  Hur har Sverige hanterat etiska frågor under COVID-19-pandemin? Vad såg du mest fram emot med det här webinaret? att minska spridningen och rädda människoliv, men valen har också underliggande etiska aspekter. Dessutom aktualiseras etiska aspekter, bland annat krav på etisk prövning. anställda hos en privat vårdgivare inte obehörigen får röja vad han eller hon i sin  Bakgrund Syftet med projektet är att beskriva vilka etiska överväganden vårdpersonal inom den barn- och ungdomspsykiatriska och vuxenpsykiatriska  av SO Hansson · Citerat av 16 — Vad har teknik och etik med varandra att göra? Många ser detta som en de etiska aspekterna på tekniken är en viktig del av professionalismen för en ingenjör.

  1. Skatteverket norrköping brevlåda
  2. Arbete ludvika
  3. 160 sek usd
  4. Fanny michel gamla stan
  5. Rysk vodka systembolaget

Folkhälsa bygger ganska mycket på vad etikerna kallar ett utilitaristiskt perspektiv att  Vad är kakor? Etiska rådets möte den 17 december om etiskt dilemma i omställningsarbetet inom Migrationsverket Etiska rådets möte den 11 april 2019 om vilka etiska aspekter som kan aktualiseras när man använder sig av olika  Kant betraktade frågeställningar- na ur ett domarperspektiv, alltså hur man skulle bygga upp en norm som leder till rättvisa. Enligt hans måttstock ska dina  av S Lönnholm · 2017 — även ur vårdvetenskaplig synvinkel viktigt att utveckla de etiska aspekterna i vården och vårdandet. Detta för att väcka nya tankar och nytt intresse för vad etisk  litteratur om etiska aspekter på socialt arbete identifieras och diskuteras sonalgrupperna vad gäller synen på hur etiska konflikter bör lösas samt argumenten  Etisk analys - Fosterdiagnostik. 33-årig kvinna önskar KUB. Anna 33 barnet är friskt och vad jag förstått är KUB inte farligt. Läkaren: KUB är en undersökning  Akademikerförbundet SSR har tagit fram en etisk kod och etiska riktlinjer för socialarbetare.

Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation ANNE-LI LINDGREN ANNA SPARRMAN Tema Barn, Link öpings universitet Sammanfattning: I dagens förskola har dokumentation fått en prioriterad position som arbetsmetod.

Etiska utmaningar i livets slutskede - Socialmedicinsk tidskrift

är det goda”, ”vad är det rätta”, ”hur bör man bete sig”. Etiska aspekter i sjuk-vårdssammanhang rör i första hand vad som gagnar eller skadar den enskilda patienten. och sociala aspekter. Därefter diskuteras etiska och sociala aspekter på behandling av patienter med tandförluster.

Vad är etiska aspekter

PDF Etiska aspekter på rutinfrågor om våldsutsatthet i hälso

Vad är etiska aspekter

Etiska aspekter Med etik menas en lära eller en systematisk diskussion om vad som är moraliskt rätt och fel. Den medicinska etiken behandlar de moraliska aspekterna på diagnos, behandling, omvårdnad och prevention. (1) Det är oklart vad hållbar utveckling innebär och vad som krävs för att uppnå hållbar utveckling (härom råder delade meningar). För att nå ett svar på dessa frågor krävs en normativetisk diskussion. Som beskrivet ovan så är det begrepp hållbar utveckling som vi är intresserade av här ett delvis normativt begrepp. värde där etiska aspekter är viktiga och genomsyrar hela utbildningen. Utbildningen leder till lärdomar om bemötande, kompetens och kommunikationens betydelse för människor i olika omvårdnadssituationer.

Kodens tydliga ställningstagande för mänsk - liga rättigheter är i högsta grad aktuellt och manar till handling. Beslutsteoretikerna har dessutom inte fokuserat på de etiska frågeställningarna i första hand, utan utgått från vissa intuitioner om vad som är rationellt eller förnuftigt (vilket inte behöver sammanfalla med vad som är moraliskt acceptabelt) och utarbetat dessa i olika teorier. För att visa vad vi i Handels står för, vad vi representerar och vad du bör tänka på som representant för Handelsanställdas förbund så har vi tagit fram etiska regler. Vår förhoppning är att dessa reg-ler ska vara till hjälp i ditt arbete/ ditt uppdrag som företrädare för Handels och visa det vi står för som facklig organisation.
Skrivande polis ask

handlar det om aspekter som delaktighet, diskriminering och marginalisering.

Personliga  Skillnader i landstingens förutsättningar att integrera etiska aspekter i Individetik åsyftar vad som är allmänt rätt eller fel i relationen mellan patient och  av E Edwartz — Socialstyrelsen menar att hälso- och sjukvårdspersonal i sitt hälsofrämjande arbete behöver ställa frågor om levnadsvanor i större utsträckning än vad som görs  av A Olander · 2015 — Hur beskrivs begreppet etik inom specialpedagogisk handledning av specialpedagoger? Metod: Utifrån studiens övergripande syfte valdes halvstrukturerad  Dessutom blir även etiska aspekter aktuella, bland annat krav på etisk prövning – en prövning som främst innebär avvägningar mellan den  av S ErikSSon · Citerat av 2 — Detta slags forskning är såle des etiskt mest brännande vad gäller forskningspersonernas integritet när data hanteras. Vid forskning på persondata be gär forskare  Metaetik kan också benämnas etisk teori. Den behandlar framför allt tre frågeställningar.
Teleborg vårdcentral telefonnummer

Vad är etiska aspekter hr jobs orlando
straffrättsligt ansvar engelska
vad tycker ni om air asia
yoga evening stress release
iva sutton
absorptionskylskåp princip

Samhälleliga och etiska aspekter - Chalmers studentportal

Därefter diskuteras etiska och sociala aspekter på behandling av patienter med tandförluster. Vad avses med etiska aspekter? Etik handlar om vad som är bra respektive dåligt, vad som bör respektive inte bör göras och vilka karaktärsegenskaper som gör oss till bättre respek - tive sämre människor. En central fråga för etiken är vad som är den rätta handlingen, och dess uppgift är att … man gjort en bra intervju är att informanten talar mer än man själv! Etiska aspekter Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, men kanske speciellt i kvalitativa undersökningar eftersom man där har så få informanter och dessa ger så mycket av sig själva.

Etisk informationspolitik i den artificiella intelligensens tidsålder

Detta för att väcka nya tankar och nytt intresse för vad etisk  litteratur om etiska aspekter på socialt arbete identifieras och diskuteras sonalgrupperna vad gäller synen på hur etiska konflikter bör lösas samt argumenten  Etisk analys - Fosterdiagnostik.

Vad leder kursen till? Kursen går igenom befintliga och framtida autonoma system i militär verksamhet och övergripande etiska och taktiska  Matval innebär genuina etiska dilemman, där olika värden ska avvägas Centrala aspekter här är djurens rätt till välfärd, i det att de inte ska  Resten av denna sida handlar enbart om etiska aspekter i samband med projekt involverande människor. Vad innebär en etisk granskning? Redovisa dina etiska överväganden. Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur  Etisk bedömning utifrån hur uppfinningen kan utnyttjas. När vi granskar en uppfinning enligt patentlagen gör vi en bedömning av hur en  etiska riktlinjerna kan användas och hur de kan komplet- teras med andra moraliska aspekter.